Có 1 kết quả:

抗菌 kàng jūn

1/1

kàng jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

antibacterial