Có 2 kết quả:

抗忧郁药 kàng yōu yù yào抗憂鬱藥 kàng yōu yù yào

1/2

Từ điển Trung-Anh

antidepressant

Từ điển Trung-Anh

antidepressant