Có 2 kết quả:

拷貝 kǎo bèi ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ拷贝 kǎo bèi ㄎㄠˇ ㄅㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) copy
(2) to copy (loanword)

Từ điển Trung-Anh

(1) copy
(2) to copy (loanword)