Có 1 kết quả:

烤火 kǎo huǒ

1/1

kǎo huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to warm oneself at a fire