Có 1 kết quả:

柯夫塔 kē fū tǎ

1/1

kē fū tǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kofta