Có 1 kết quả:

窠臼 kē jiù

1/1

kē jiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stereotypical pattern
(2) rut