Có 2 kết quả:

顆粒無收 kē lì wú shōu颗粒无收 kē lì wú shōu

1/2

Từ điển Trung-Anh

not a single grain was reaped (as in a bad harvest year)

Từ điển Trung-Anh

not a single grain was reaped (as in a bad harvest year)