Có 2 kết quả:

顆粒物 kē lì wù颗粒物 kē lì wù

1/2

kē lì wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

particulate matter (PM)

kē lì wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

particulate matter (PM)