Có 2 kết quả:

科学种田 kē xué zhòng tián科學種田 kē xué zhòng tián

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) scientific crop planting
(2) scientific farming

Từ điển Trung-Anh

(1) scientific crop planting
(2) scientific farming