Có 2 kết quả:

壳幔 ké màn殼幔 ké màn

1/2

ké màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crust-mantle (geology)

ké màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crust-mantle (geology)