Có 1 kết quả:

可耕地 kě gēng dì ㄎㄜˇ ㄍㄥ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cultivable