Có 2 kết quả:

可加 kě jiā可嘉 kě jiā

1/2

kě jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(botany) coca (loanword)

Một số bài thơ có sử dụng

kě jiā

phồn & giản thể