Có 2 kết quả:

可結合性 kě jié hé xìng可结合性 kě jié hé xìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

associativity (xy)z = x(yz) (math.)

Từ điển Trung-Anh

associativity (xy)z = x(yz) (math.)