Có 1 kết quả:

可靠性 kě kào xìng

1/1

kě kào xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reliability