Có 2 kết quả:

可扩展标记语言 kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán可擴展標記語言 kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán

1/2

Từ điển Trung-Anh

extensible markup language (XML)

Từ điển Trung-Anh

extensible markup language (XML)