Có 2 kết quả:

可怜虫 kě lián chóng可憐蟲 kě lián chóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) pitiful creature
(2) wretch

Từ điển Trung-Anh

(1) pitiful creature
(2) wretch