Có 1 kết quả:

可燃冰 kě rán bīng ㄎㄜˇ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clathrate hydrates