Có 1 kết quả:

可燃冰 kě rán bīng

1/1

kě rán bīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clathrate hydrates