Có 2 kết quả:

可叹 kě tàn可嘆 kě tàn

1/2

kě tàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lamentable
(2) sad(ly)