Có 3 kết quả:

可畏 kě wèi ㄎㄜˇ ㄨㄟˋ可謂 kě wèi ㄎㄜˇ ㄨㄟˋ可谓 kě wèi ㄎㄜˇ ㄨㄟˋ

1/3

Từ điển Trung-Anh

it could even be said