Có 1 kết quả:

可想而知 kě xiǎng ér zhī

1/1

kě xiǎng ér zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) it is obvious that...
(2) as one can well imagine...