Có 2 kết quả:

可选 kě xuǎn ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ可選 kě xuǎn ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) available
(2) optional

Từ điển Trung-Anh

(1) available
(2) optional

Một số bài thơ có sử dụng