Có 2 kết quả:

可选 kě xuǎn可選 kě xuǎn

1/2

kě xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) available
(2) optional

kě xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) available
(2) optional

Một số bài thơ có sử dụng