Có 2 kết quả:

可选择丢弃 kě xuǎn zé diū qì ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ可選擇丟棄 kě xuǎn zé diū qì ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) discard eligible (Frame Relay)
(2) DE

Từ điển Trung-Anh

(1) discard eligible (Frame Relay)
(2) DE