Có 1 kết quả:

可移植性 kě yí zhí xìng

1/1

kě yí zhí xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

portability (programming language)