Có 2 kết quả:

可以意会,不可言传 kě yǐ yì huì , bù kě yán chuán可以意會,不可言傳 kě yǐ yì huì , bù kě yán chuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

can be understood, but not described (idiom, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle

Từ điển Trung-Anh

can be understood, but not described (idiom, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle