Có 2 kết quả:

可有可无 kě yǒu kě wú可有可無 kě yǒu kě wú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) not essential
(2) dispensable

Từ điển Trung-Anh

(1) not essential
(2) dispensable