Có 2 kết quả:

可轉換同位素 kě zhuǎn huàn tóng wèi sù可转换同位素 kě zhuǎn huàn tóng wèi sù

1/2

Từ điển Trung-Anh

fertile isotope

Từ điển Trung-Anh

fertile isotope