Có 2 kết quả:

刻鵠類鶩 kè hú lèi wù刻鹄类鹜 kè hú lèi wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to aim to carve a swan and get a semblance of a duck (idiom)
(2) to fail utterly in trying to copy something
(3) to get a reasonably good, if not perfect, result

Từ điển Trung-Anh

(1) to aim to carve a swan and get a semblance of a duck (idiom)
(2) to fail utterly in trying to copy something
(3) to get a reasonably good, if not perfect, result