Có 2 kết quả:

客戶服務 kè hù fú wù客户服务 kè hù fú wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) customer service
(2) client service

Từ điển Trung-Anh

(1) customer service
(2) client service