Có 2 kết quả:

客戶服務部 kè hù fú wù bù ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄅㄨˋ客户服务部 kè hù fú wù bù ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄅㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

customer service division

Từ điển Trung-Anh

customer service division