Có 2 kết quả:

克拉斯諾達爾 kè lā sī nuò dá ěr克拉斯诺达尔 kè lā sī nuò dá ěr

1/2

Từ điển Trung-Anh

Krasnodar (city in Russia)

Từ điển Trung-Anh

Krasnodar (city in Russia)