Có 1 kết quả:

克他命 kè tā mìng ㄎㄜˋ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ketamine (loanword)