Có 2 kết quả:

客制化 kè zhì huà客製化 kè zhì huà

1/2

kè zhì huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

customization (Tw)

kè zhì huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

customization (Tw)