Có 2 kết quả:

空間探測 kōng jiān tàn cè空间探测 kōng jiān tàn cè

1/2

Từ điển Trung-Anh

space probe

Từ điển Trung-Anh

space probe