Có 2 kết quả:

空无一人 kōng wú yī rén空無一人 kōng wú yī rén

1/2

Từ điển Trung-Anh

not a soul in sight (idiom)

Từ điển Trung-Anh

not a soul in sight (idiom)