Có 2 kết quả:

恐怖电影 kǒng bù diàn yǐng ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ恐怖電影 kǒng bù diàn yǐng ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

horror movie

Từ điển Trung-Anh

horror movie