Có 2 kết quả:

恐怖主义者 kǒng bù zhǔ yì zhě恐怖主義者 kǒng bù zhǔ yì zhě

1/2

Từ điển Trung-Anh

terrorist

Từ điển Trung-Anh

terrorist