Có 2 kết quả:

空穴來風未必無因 kòng xué lái fēng wèi bì wú yīn ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄞˊ ㄈㄥ ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ ㄨˊ ㄧㄣ空穴来风未必无因 kòng xué lái fēng wèi bì wú yīn ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄞˊ ㄈㄥ ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ ㄨˊ ㄧㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) wind does not come from an empty cave without reason
(2) there's no smoke without fire (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(1) wind does not come from an empty cave without reason
(2) there's no smoke without fire (idiom)