Có 2 kết quả:

空穴來風未必無因 kòng xué lái fēng wèi bì wú yīn空穴来风未必无因 kòng xué lái fēng wèi bì wú yīn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) wind does not come from an empty cave without reason
(2) there's no smoke without fire (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(1) wind does not come from an empty cave without reason
(2) there's no smoke without fire (idiom)