Có 2 kết quả:

枯燥无味 kū zào wú wèi枯燥無味 kū zào wú wèi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) tedious
(2) dreary

Từ điển Trung-Anh

(1) tedious
(2) dreary