Có 1 kết quả:

跨接器 kuà jiē qì

1/1

kuà jiē qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

jumper (electronics)