Có 1 kết quả:

快捷方式 kuài jié fāng shì

1/1

kuài jié fāng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(computer) shortcut