Có 2 kết quả:

宽大仁爱 kuān dà rén ài寬大仁愛 kuān dà rén ài

1/2

Từ điển Trung-Anh

tolerant and lenient (idiom)

Từ điển Trung-Anh

tolerant and lenient (idiom)