Có 2 kết quả:

宽解 kuān jiě寬解 kuān jiě

1/2

kuān jiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to relieve anxieties

kuān jiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to relieve anxieties