Có 2 kết quả:

宽频 kuān pín寬頻 kuān pín

1/2

kuān pín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

broadband

kuān pín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

broadband