Có 2 kết quả:

宽赦 kuān shè寬赦 kuān shè

1/2

kuān shè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to forgive

kuān shè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to forgive