Có 2 kết quả:

宽影片 kuān yǐng piàn寬影片 kuān yǐng piàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

wide-screen movie

Từ điển Trung-Anh

wide-screen movie