Có 2 kết quả:

宽裕 kuān yù寬裕 kuān yù

1/2

kuān yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) comfortably off
(2) ample
(3) plenty

kuān yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) comfortably off
(2) ample
(3) plenty