Có 2 kết quả:

狂奴故态 kuáng nú gù tài狂奴故態 kuáng nú gù tài

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be set in one's ways (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to be set in one's ways (idiom)