Có 2 kết quả:

旷阔 kuàng kuò曠闊 kuàng kuò

1/2

kuàng kuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vast

kuàng kuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vast