Có 1 kết quả:

愧色 kuì sè

1/1

kuì sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ashamed look

Một số bài thơ có sử dụng