Có 2 kết quả:

困难 kùn nán困難 kùn nán

1/2

kùn nán [kùn nan]

giản thể

Từ điển phổ thông

sự khó khăn

kùn nán [kùn nan]

phồn thể

Từ điển phổ thông

sự khó khăn

Một số bài thơ có sử dụng