Có 2 kết quả:

困难 kùn nán ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ困難 kùn nán ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ

1/2

Từ điển phổ thông

sự khó khăn

Từ điển phổ thông

sự khó khăn

Một số bài thơ có sử dụng